Клініко-діагностична лабораторія

Положення про лабораторію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

  Дане Положення поширюється на дiяльнiсть клiнiко-дiагностичної лабораторiї (КДЛ)

  КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ», яка виконує вимоги у сферi поширення державного метрологічного нагдяду, за умови атестацiї i на проведення усiх вимiрювань згiдно з Законом України «Про метрологію та метрологічну дiяльнiсть».

  Положення розроблено вiдповiдно до вимог «Правил уповноваження та атестацiї у державнiй метрологічнiй системi».

  Положення про КДЛ встановлює статус, структуру, органiзацiю та управлiння, функцiї, права, обов’язки, вiдповiдальнiсть та взаємодiю з iншими пiдроздiлами закладу охорони здоров’я.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Клініко-діагностична лабораторія (КДЛ) є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» на правах відділення.
  2. В своїй діяльності КДЛ керується чинним законодавством України, нормативними документами МОЗ України, наказами Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації, розпорядженнями головного лікаря та цим Положенням.
  3. В КДЛ функціонує система забезпечення якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  4. Приміщення КДЛ за своїм станом та оснащенням відповідають вимогам щодо умов проведення лабораторних вимiрювань (досліджень), вимогам експлуатаційної документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), охорони праці і довкілля, вимогам санітарно-епідемічного режиму при роботи в лабораторії, вимогам протипожежної безпеки.
  5. КДЛ забезпечена організаційними, нормативними та методичними документами, що необхідні для виконання лабораторних вимiрювань (досліджень) у заявленій галузі атестації.
  6. КДЛ забезпечена засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, реагентами, реактивами, стандартними контрольними матеріалами, що необхідні для виконання лабораторних досліджень у галузі атестації.
  7. Оформлення та реєстрація отриманих результатів лабораторних вимiрювань (досліджень) проводиться в затверджених МОЗ України формах методичної облікової документації.
  8. Фінансування робіт, оплата праці працівників лабораторії, матеріально-технічне забезпечення КДЛ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Порядок оплати праці фахівців КДЛ здійснюється згідно наказу МОЗ України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року № 790).
  9. Юридичну відповідальність за роботу КДЛ несе адміністрація КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ», а вiдповiдальнiсть за об’єктивнiсть i достовiрнiсть метрологічних робiт -керiвництво лабораторii. Адміністрація КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» в процедури КДЛ при проведенні вимірювань (досліджень) не втручається. Засвідчення печаткою організації КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» підпису керівника КДЛ відбувається тільки в разі офіційного запиту щодо виконаних лабораторних вимірювань (дослiджень).
 2. МЕТРОЛОГІЧНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ КДЛ

  1. КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» проводить вимірювання (дослідження) у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я.
  2. КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» виконує такі дослідження: клінічні, гематологічні, біохімічні, серологічні.
  3. Метрологічні роботи, що виконує КДЛ, наведені у формі № 8 Паспорту та Галузі атестації.
 3. СТРУКТУРА ТА СКЛАД КДЛ

  1. Структурна схема КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ»:

  2. Керівництво КДЛ здійснює завідувач КДЛ, який підпорядковується головному лікарю та його заступнику з лікувальної роботи. Призначення і звільнення завідувача КДЛ відбувається згідно з чинним законодавством України головним лікарем КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ».
  3. Працівники КДЛ мають посадові інструкції, де зазначені їхні функціональні обов’язки, права та відповідальність, а також вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи в лабораторній діагностиці.
  4. Завідувач КДЛ керує роботою фахiвцiв всіх відділів КДЛ: клінічного, біохімічного, серологічного.
  5. Відомості щодо наявності фахівців, їхньої освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі атестації, відомості щодо атестації цих фахівців і наявності посадових інструкцій наведені в «Паспорті КДЛ» (форма № 2).
 4. ФУНКЦІЇ КДЛ

   До основних функцій, що здійснює КДЛ, належать:

  1. Якісне та своєчасне виконання лабораторних вимiрювань (досліджень) в галузі атестації.
  2. Надання консультативної допомоги лікарям лікувальних відділень ЦРЛ у виборі найбільш діагностично-інформативних лабораторних тестів та інтерпретації отриманих результатів лабораторних вимiрювань (досліджень).
  3. Впровадження прогресивних форм роботи, нових методів лабораторних вимiрювань (досліджень), рекомендованих МОЗ України.
  4. Проведення внутрішньолабораторного і участь у зовнішньому контролі якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  5. Перевірка зовнішнього вигляду упаковки, маркування, наявності паспорту контрольно-аналітичної лабораторії, що засвідчує якість (сертифікат якості), відповідності, терміну придатності реактивів, реагентів, тощо, якими користується КДЛ при виконанні вимiрювань(досліджень).
  6. Оформлення та видача отриманих результатів лабораторних вимірювань (досліджень).
  7. Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів КДЛ в установленому порядку.
  8. Розробка та забезпечення персоналу КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» детальними інструкціями щодо правил взяття, зберігання, транспортування, оформлення проб матеріалу на вимiрювання (дослідження).
 5. ФУНКЦІЇ КДЛ

   КДЛ має право:

  1. Виконувати лабораторні вимiрювання (дослідження) згідно категорії лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) відповідно до галузі атестації.
  2. Проводити лабораторні вимiрювання (дослідження) для інших ЛПЗ за укладеним КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» договором.
  3. Подавати пропозиції головному лікарю КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» щодо проведення заходів, направленних на покращення організації та умов роботи в КДЛ, якості клінічної лабораторної діагностики.
  4. Брати участь в роботі медичних конгресів, з’їздів, симпозіумів, наукових семінарів, науково-практичних конференцій.
  5. Працівники КДЛ мають право проходити атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії згідно установленого порядку.
  6. Брати участь в роботі різних систем зовнішньої оцінки якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  7. Посилатись на факт атестації лабораторії в документах і матеріалах, що видаються КДЛ та КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ»
 6. ОБОВ’ЯЗКИ КДЛ

  1. Проводити вимірювання(дослідження) відповідно до галузі атестації.
  2. Систематично проводити внутрішньолабораторний контроль якості лабораторних вимірювань (досліджень).
  3. Забезпечувати конфіденційність отриманої інформації про результати лабораторних вимiрювань (досліджень).
  4. Правильно та ефективно використовувати лабораторне обладнання, реактиви, реагенти.
  5. Реактиви, стандартні контрольні матеріали, тест-системи, що застосовуються для проведення лабораторних вимiрювань (досліджень) , використовуються згідно з термінами придатності.
  6. Дотримуватись вимог щодо ведення обліково-звітної документації, дотримуватись встановлених термінів щодо зберігання обліково-звітної документації.
  7. Працівники КДЛ повинні підвищувати свій професійний рівень в установленному порядку, виконувати інструкції з охорони праці та довкілля, протипожежної безпеки, санітарно-епідемічного режиму при роботі в КДЛ.
  8. Атестована КДЛ зобов’язана протягом встановленого терміну дії свідоцтва про атестацію забезпечувати постійну відповідність критеріям атестації, установленим щодо виконання робіт, зазначених у галузі атестації.
  9. У разі закінчення, анулювання, припинення дії свідоцтва про атестацію не виконувати функції і не користуватись правилами атестованої КДЛ.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КДЛ

  1. Клініко-діагностична лабораторія несе відповідальність за:
   1. якісне виконання лабораторних вимiрювань (досліджень) у галузі атестації;
   2. проведення лише тих видів вимiрювань (досліджень), що зазначені у галузі атестації;
   3. дотримання вимог нормативних документів щодо виконання лабораторних;
   4. вимiрювань (досліджень), вимог інструкцій з охорони праці та довкілля, протипожежної безпеки, вимог санітарно-епідемічного режиму при роботі в КДЛ;
   5. дотримання зазначених термінів придатності при використанні реактивів, контрольних матеріалів, стандартних та калібрувальних розчинів;
   6. використання при проведенні лабораторних вимiрювань (досліджень) атестованих або повірених засобів вимірювальної техніки та атестованого випробувального обладнання.
  2. Завідувач КДЛ відповідає за:

   1. своєчасне оновлення нормативних документів (НД), їх зміну або заміну, вилучення із застосування відмінених НД, введення в дію нових чинних НД, вимоги яких поширюються на діяльність КДЛ;
   2. організацію та забезпечення функціонування в КДЛ системи контролю якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  3. Відповідальність кожного працівника КДЛ визначається посадовою інструкцією.
 8. ВЗАЄМОДІЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

  1. Атестацію КДЛ на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду відповідно до заявленої галузі атестації та контроль за дотриманням умов проведення лабораторних вимiрювань (досліджень) атестованою лабораторією здійснює ГОМС МОЗ України – НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України- орган з атестації.
  2. Порядок взаємодії з підрозділами КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» визначається положенням про КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» та обов’язками КДЛ, що встановлені цим Положенням.
  3. КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» взаємодіє з:
   1. централізованою клініко-діагностичною лабораторією Комунального закладу Київської обласної Ради «Київська обласна клінічна лікарня»: консультації, звітування, підвищення кваліфікації лаборантів, міжрайонний контроль якості, семінари, наради;
   2. кафедрою лабораторної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО): консультації, підвищення кваліфікації лікарів-лаборантів;
   3. Головним управлiнням Держсанепiдсдужби у Київськiй областi: консультації перевірки, звітування, контроль мазків і товстої краплі крові на малярію;
   4. Іванківське мiжрайонне управлiння головного управлiння Держсанепiдемслужби у Киiвськiй областi: консультації, перевірки, контроль мазків і товстої краплі крові на малярію;
   5. Комунальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний центр крові»: консультації, підтвердження визначених сумнівних груп крові та резус-фактору крові;
   6. ДП «Київоблстандартметрологія»: державний метрологічний нагляд, повірка ЗВТ, атестація випробувального обладнання, атестація КДЛ, консультації з питань забезпечення єдності вимірювань.
 9. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  п/п Посада Штатних посад Зайнятих посад Фізичних осіб
  1. Біохімік 1,0 1,0 1
  2. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я) 1,0 1,0 1
  3. Лаборант (медицина) 11,0 11,0 9
  4. Лікар-лаборант 0,5 0,5
  5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 2,5 2,5 2
 10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5
  1.
  Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Клінічний відділ №1
  (загальноклінічний відділ)
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  11,4 м2
  Аналізатор сечі Clinitek Advantus, Велика Британія 1 2014
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30,
  Склоприлад”, Полтава, Україна
  1 2015
  задовільний*
  Водонагрівач Gorenie, Словенія 1 2014
  задовільний*
  Витяжна шафа ВШ1,2,
  “Порса-Україна”,
  Україна, Данія
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2014, 2007
  задовільний*
  Камера Горяєва,
  Україна
  1 2013
  задовільний*
  Кондиціонер “LG”,
  Велика Британія
  1 2014
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний ЛОМО, Ленінград, Росія 1 2014
  задовільний*
  Секундомір,
  Златоустовський годинниковий завод, Росія
  1 2007
  задовільний*
  Стіл острівний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл візок,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стілець офісний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Табурет,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Термометр,
  Склоприлад”, Полтава, Україна
  1 2015
  задовільний*
  Термостат ГС-80М,
  Харків, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Тумба викатна,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Тумба,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1995
  задовільний*
  Центрифуга ОПН-3,
  Україна
  1 1986
  задовільний*
  Шафа для реактивів,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  2.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Клінічний відділ № 2
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  16,5 м2
  Аналізатор глікозильованого гемоглобіну Clover А1С, Південна Корея 1 2012
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Камера Фукс-Розенталя, Україна 1 2017
  задовільний*
  Лічильник лейко формули,
  Україна
  4 2005,2008,1981,2012
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний ЛОМО, Ленінград, Росія 6 2002
  задовільний*
  Мікроскоп бінокул ЛОМО, Ленінград, Росія 1 2002
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,
  PRESTIGE Україна
  1 2014
  задовільний*
  Секундомір,
  Златоустовський годинниковий завод, Росія
  1 2007
  задовільний*
  Стіл письмовий,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  4 2008
  задовільний*
  Стілець,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  5 1988
  задовільний*
  Тумба,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  2 1995
  задовільний*
  Фотоелектроколориметр, Росія 2 1985
  задовільний*
  Шафа для посуду,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Шафа медична,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1995
  задовільний*
  3. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Клінічний відділ № 3
  (гематологічний відділ)
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  15,6 м2
  Бактерицидний опромінювач ОБН-150,
  ПАТ “Склоприлад”, Полтава,Україна
  1 2012
  задовільний*
  Гематологічний аналізатор Micros ES 60, Франція 1 2011
  задовільний*
  Гематологічний аналізатор PentraXL 80,
  Франція, Німеччина
  1 2013
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Міксер гематологічний Ромамікс, Румунія 1 2011
  задовільний*
  Мікроскоп бінокулярний Nikon, Німеччина 1 1990
  задовільний*
  Мікроскоп бінокулярний МСХ 300,
  Австрія
  2 2014
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний, Укарїна 4 2008
  задовільний*
  Система підготовки чистої води Crystal E20 Clinic, Литва 1 2014
  задовільний*
  Стіл лабораторний для приборів,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл робочий,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл комп”ютерний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стілець,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  3 1988
  задовільний*
  Табурет,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  4. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Біохімічний відділ
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  32,1 м2
  Аналізатор біохімічний автомат ERBA XL-640, Німеччина 1 2014
  задовільний*
  Аналізатор біохімічний автомат Flexor-Е,
  Франція
  1 2002
  задовільний*
  Ваги електронні MW-2,
  Україна
  1 2008
  задовільний*
  Ваги торсійні ВГ-500,
  Україна
  2 1988
  задовільний*
  Ваги ручні ВР-5,
  Україна
  1 1990
  задовільний*
  Водонагрівач Gorenie,
  Словенія
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2007
  задовільний*
  Гирі загального призначення, IV клас, Україна 2 1991
  задовільний*
  Кондиціонер LG,
  Велика Бритнія
  2 2014
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,
  PRESTIGE, Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл острівний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл комп’ютерний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Табурет,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014 задовільний*
  Термометр ТСЖ-Х №330, Україна 2 2014
  задовільний*
  Термостат для обстеження гемо коагуляції з прозорими стінками ГПС,
  Україна
  1 2006
  задовільний*
  Тумба викатна,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Фотоелектроколоримет,
  Україна
  1 1985
  задовільний*
  Холодильник SNAIGE,
  Литва
  1 2014
  задовільний*
  Центрифуга ОПН-3,
  Україна
  1 1981
  задовільний*
  Шафа для посуду,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  5. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Серологічний відділ
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  10,2 м2
  Баня лабораторна БЛ-9, Україна 1 2011
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний ЛОМО, Україна 1 2003
  задовільний*
  Мікропіпетка «Гранум» 25,
  Україна
  1 2012
  задовільний*
  Мікродозатор 500,
  Корея
  1 2008
  задовільний*
  Опромінювач бактерицидний ОБПе-450М,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2009
  задовільний*
  Стіл робочий,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  2 1988
  задовільний*
  Стілець,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  3 1988
  задовільний*
  Термостат ТС 1/20 СПУ, Україна 1 2007
  задовільний*
  Тумба,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  4 1995
  задовільний*
  Холодильник «Памір»,
  Росія
  1 1987
  задовільний*
  Центрифуга «Елекон», Україна 1 2007
  задовільний*
  Шафа медична ,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1990
  задовільний*
  6. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Пункт мікроскопії мокротиння
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа 8,2 м2
  Бактерицидний опромінювач ОБП-30-1,ПАТ “Склоприлад”, ПолтаваУкраїна 1 2018
  задовільний*
  Витяжна шафа ВШ1,2,
  “Порса-Україна”,
  Україна, Данія
  1 2017
  задовільний*
  Годинник процедурний, Україна 1 2014
  задовільний*
  Мікроскоп бінокулярний, Olympus, Японія 1 2006
  задовільний*
  Пристосування для фіксації та забарвлення ОКС80, Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл робочий,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Стілець,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1988
  задовільний*
  7.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет завідувача
  (клінічна лабораторна діагностика)

  Площа 10,7 м2

  Комп”ютер,
  Antec Three Hundred Two&Access, Нідерланди
  1 2013
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,
  PRESTIGE, Україна
  1 2013
  задовільний*
  Стіл письмовий,,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1995
  задовільний*
  Стілець,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  4 1988
  задовільний*
  Тумба,
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Шафа для одягу,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Шафа лабораторна,
  Київська долідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 1985
  задовільний*
  8.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет спектрометрії (3)
  Площа — 14,3 м2
  Площа — 19,0 м2
  Площа — 13,8 м2
  Площа загальна – 93,4 м2
  Атомно-абсорбіційний спектрометр
  AA Duo 280FS/280Z,
  Німеччина та Італія
  1 2014
  задовільний*
  Витяжна шафа ВШ1,2,
  “Порса-Україна”,
  Україна, Данія
  1 2017
  задовільний*
  Водонагрівач,
  Ronnd, Словенія
  1 2017
  задовільний*
  Високочастотна мікрохвильова піч, Start D,
  Німеччина
  1 2014
  задовільний*
  Камера відеоспостереження,
  Україна
  1 2017
  задовільний*
  Кондіціонер СН,
  Німеччина
  2 2017
  задовільний*
  Мас-спектометр 7700,
  Німеччина
  1 2014
  задовільний*
  Машина для миття і знезараження лабораторного посуду, Mielabor, Німеччина 1 2014
  задовільний*
  Мийка,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл лабораторний для приборів,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  3 2014
  задовільний*
  Стіл комп’ютерний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл лабораторний пристінний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл виробничий,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Сушка,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Тумба,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Тумба стаціонарна лабораторна,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Холодильник «Gorenie»,
  Словенія
  1 2014
  задовільний*
  Шафа для реактивів
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Шафа металічна,
  Кріогенсервіс, Україна
  1 2018
  задовільний*
  9.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Мийна

  Площа 4,8 м2

  Витяжка кухонна,
  Eleyus, Україна
  1 2006
  задовільний*
  Водонагрівач CLАssicс,
  Китай
  1 2006
  задовільний*
  Стерилізатор повітряний,
  ГП-40, Україна
  1 2006
  задовільний*