Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№ 136 Ад від 21.10.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ КНП ІРР «ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» ( далі ЦРЛ), в якому забезпечуються анестезія та інтенсивна терапія хворим усіх вікових категорій із захворюваннями, які потребують або не потребують хірургічного втручання та супроводжуються розладами вітальних функцій або загрозою їх виникнення.
  2. Відділення утворюється згідно затвердженої структури ЦРЛ та ліжкового фонду
  3. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії у своїй діяльності керується нормативно- правовими актами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я (далі ДОЗ) Київської обласної державної адміністрації, наказами і розпорядженнями головного лікаря ЦРЛ та його заступника з медичної частини.
  4. Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичним обладнанням та виробами медичного призначення, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється адміністрацією ЦРЛ в межах кошторису.
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  1. Цілодобове надання екстреної медичної допомоги хворим, які потребують лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії згідно положення про госпіталізацію.
  2. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки і проведення загальної анестезії ( наркозу) і регіональної анестезії при операціях, пологах, діагностичних та лікувальних процедурах.
  3. Здійснення комплексу заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушення функцій життєво важливих органів і систем, які виникли внаслідок захворювань, травм, оперативного втручання та з інших причин.
  4. Забезпечення обсягу та якості медичної допомоги хворим згідно з затвердженими МОЗ України, клінічними протоколами надання медичної допомоги.
  5. Оптимальне і раціональне використання кадрових ресурсів, наявних у відділенні.
 3. ФУНКЦІЇ

  1. Відповідно до покладених завдань, відділення анестезіології та інтенсивної терапії виконує такі функції:

   1. Визначення оптимального методу анестезії, здійснення медикаментозної передопераційної підготовки, проведення загальної і регіональної анестезії при операціях, діагностичних та лікувальних процедурах.
   2. Здійснення інтенсивного нагляду за станом хворих в після наркозному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу.
   3. Здійснення інтенсивної терапії та цілодобового нагляду до стабілізації вітальних функцій у критичних хворих.
   4. Проведення за показаннями реанімації хворих у інших відділеннях ЦРЛ.
   5. Проведення лікування хворих спільно з лікарями відповідних спеціальностей.
   6. Завідувачі профільних відділень ЦРЛ зобов’язані забезпечити участь кваліфікованих лікарів своїх відділень у лікуванні хворих, які госпіталізовані до відділення.
   7. Здійснення відбору хворих для лікування у відділенні.
   8. Забезпечити надання пацієнтам інтенсивної медичної допомоги в обсягах, передбачених існуючими Протоколами і в межах своєї компетенції.
   9. Проведення необхідних діагностичних маніпуляцій згідно з існуючими Протоколами.
   10. Застосування ефективних методів інтенсивного лікування хвороб, методів профілактики та лікування післяопераційних та інших ускладнень.
   11. Впровадження в роботу відділення анестезіології та інтенсивної терапії доведено ефективних методів діагностики та лікування захворювань.
   12. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою.
  2. У відділенні ЦРЛ надається інтенсивна медична допомога хворим з гострими порушеннями кровообігу різної етіології (гостра серцево-судинна недостатність, травматичний, гіповолемічний, анафілактичний шоки та інші), з гострими розладами дихання, функції центральної нервової системи, паренхіматозних органів, гострим порушенням обмінних процесів, хворим у відновлювальному періоді після клінічної смерті, у післяопераційному періоді, хворим з гострими отруєннями при розвитку розладів вітальних функцій.
 4. ПРАВА

  Відділення анестезіології та інтенсивної терапії має право:

  1. Співпрацювати з іншими лікувальними закладами ( КОКЛ, КОКЛ № 2, КОЦЕМДМК, КОСПК) та їх профільними відділеннями.
  2. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до компетенції спеціалістів відділення іншим відділенням ЦРЛ та спеціалістам інших закладів охорони здоров’я району за їх запитом.
  3. Підвищувати свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації згідно вимог щодо БПН та річних планів для медперсоналу.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Забезпечення дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них.
  2. Медичні втручання проводить за інформованої згоди пацієнтів або їх законних представників.
  3. Забезпечення безпеки лікувально- діагностичного процесу та умов перебування пацієнтів у Відділенні.
  4. Забезпечення обліку побічної дії лікарських засобів.
  5. Забезпечення дотримання лікувально-охоронного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.
  6. Дотримання правил деонтології в роботі з персоналом та пацієнтами.
 6. КЕРІВНИЦТВО І ПЕРСОНАЛ

  1. Керівництво відділенням анестезіології та інтенсивної терапії здійснює завідувач відділенням, який призначається і звільняється наказом головного лікаря ЦРЛ.

   1. На посаду завідувача відділенням призначається особа, яка має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Анестезіологія та інтенсивна терапія» , професійну кваліфікацію не нижче першої категорії, має стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років та відповідні організаційні здібності.
  2. Завідувач анестезіології та інтенсивної терапії підпорядковується головному лікарю ЦРЛ та заступнику головного лікаря з медичної частини.
  3. Завідувач відділення несе особисту відповідальність за якість надання медичної допомоги хворим, які знаходяться у відділенні.
  4. Згідно штатного розкладу передбачається наявність наступних посад:

   • завідувач відділенням – 1,0
   • лікар-анестезіолог – черговий – 4.5
   • старша медична сестра- 0.5
   • сестра медична чергова – 9.0

   Молодший медичний персонал: сестра — господиня, буфетниця, молодша сестра відділення — знаходяться в штаті гінекологічного відділення та обслуговують два відділення ( гінекологічне та відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

 7. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії при наданні медичної допомоги хворим взаємодіє і перебуває в партнерських взаємовідносинах з іншими лікувальними відділеннями ЦРЛ, діагностичними підрозділами і кабінетами, пара клінічними і допоміжними службами ЦРЛ, надає їм консультативні послуги та за необхідності, використовує їх послуги.
  2. Взаємодіє з обласними закладами: обласними лікарнями (КОКЛ №1 , КОКЛ№2), службою Екстреної медичної допомоги.
 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

  1. Структура відділення:

   • Палата №1 – 4 ліжка
   • Палата №2 – 2 ліжка (ізолятор)
   • Кабінет старшої медичної сестри
   • Ординаторська
   • Кімната середнього медичного персоналу
   • Санвузол
 9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Внутрішній контроль якості надання допомоги покладається на завідувача відділення
  2. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює заступник головного лікаря ЦРЛ з медичної частини.
  3. Вибірковий внутрішній і зовнішній контроль якості роботи включає експертизу летальних випадків, випадків ускладнень, в т.ч. післяопераційних, випадків запізнілої госпіталізації, випадків скарг пацієнтів чи їх родичів.
  4. Внутрішній і зовнішній контроль якості надання медичної допомоги пацієнтам здійснюється з обов’язковим урахуванням результатів вивчення оцінки якості отриманої пацієнтами допомоги.